Jornada informativa sobre la subcontratació de serveis

07 de Febrer

El 7 de febrer passat ACAES va organitzar per als seus associats una Jornada informativa sobre la subcontractació de serveis. Concretament en base a la proposició de Llei que actualment s'està tramitant al Congrés dels Diputats que  introdueix en l'article 41 ET, entre altres qüestions, que "les empreses contractistes i subcontractistes hauran de garantir als treballadors afectats per la contracta o subcontracta, durant el temps en què prestin serveis adscrits a aquesta, les condicions laborals i d'ocupació essencials previstes en el conveni col·lectiu que sigui aplicable a l'empresa principal o, si s'escau, les que tindrien si fossin treballadors contractats directament per l'esmentat empresari principal . "