Reunió de treball en ISPC

19 de Abril

El 19 d'abril ACAES va ser convocada a una reunió de treball a l'ISPC que va tenir per objecte, sense perjudici de la presentació de l'activitat formativa que es porta a terme al ISPC en els seus diferents àmbits, la presentació de les jornada formatives relatives al Codi de Bones Pràctiques en seguretat privada que va ser aprovat per unanimitat pel Consell de Coordinació de Seguretat Privada del passat 15 de febrer.