Reunió del Consell de Coordinació de la Seguretat Privada

15 de Febrer

El 15 de febrer ACAES va assistir a la reunió del Consell de Coordinació de la Seguretat Privada que va tenir lloc al Departament d'Interior i que va presidir el Sr. Jordi Jardí.

Un cop aprovada l'acta de la reunió anterior, es va procedir a la presentació del Codi de Bones Pràctiques elaborat pel Departament d'Interior i que va ser aprovat per unanimitat dels assistents. Posteriorment es van exposar les xifres sobre les autoritzacions de serveis de vigilància en via pública i sobre els mecanismes de control i col·laboració establerts pel Departament amb el sector de la seguretat privada. D'altra banda, es va informar del contingut del Projecte de decret de regulació de l'exercici de competències de la Generalitat en matèria de seguretat privada.

Després de l'obertura del torn de preguntes, es va donar per finalitzada la reunió.