Núm. 89: març 2020

En record de D. Gonzalo Castro Mata, President d’ACAES.

Sempre vàrem rebre de tu recolzament, guia i exemple d’una vida professional plena de sentit, responsabilitat i seny. La teva força sempre estarà present, President.

 

Actes i esdeveniments

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials

29 de Març

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

28 de Març

Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l'COVID-19.

28 de Març

Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l'COVID-19.

Ordre INT / 284/2020, de 25 de març, en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor

25 de Març

Ordre INT / 284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica l'Ordre INT / 262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor

Decreto Ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tri

24 de Març

Decreto Ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de medidas complementarias.

Ordre TMA / 273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.

23 de Març

Ordre TMA / 273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.

Resolució de 20 de març de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcatge CE europeu.

20 de Març

Resolució de 20 de març de 2020, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, sobre especificacions alternatives a les mascaretes EPI amb marcatge CE europeu.

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per l'COVID -19

17 de Març

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per l'COVID -19

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.

17 de Març

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

17 de Març

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Ordre de Ministeri de l'Interior en relació amb el RDL pel qual es declara l'estat d'alarma

15 de Març

ORDRE COMUNICADA PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN CRITERIS D'ACTUACIÓ PER A les FORCES I COSSOS DE SEGURETAT EN RELACIÓ AMB EL REAL DECRET PEL QUAL ES DECLARA LA SITUACIÓ D'ESTAT D'ALARMA PER TAL D'AFRONTAR LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SANITÀRIA provocada pel coronavirus COVID- 19

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

14 de Març

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de l'COVID-19.

13 de Març

Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de l'COVID-19.

RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

13 de Març

RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

Novetats Zona Associats