10 consells d'ACAES

 

Qualsevol servei de seguretat, només pot ser prestat per Empreses de Seguretat autoritzades pel Ministerio del Interior o el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Tots  els serveis prestats per Empreses de Seguretat, han d’estar recollits en contractes amb clàusules establertes per la normativa. Aquests seran comunicats, per al seu registre, a les dependencies policials corresponent, dins del termini previst legalment.

Únicament les Empreses de Seguretat poden donar servei de vigilància i aquest pot ser realitzat únicament mitjançant vigilants de seguretat. El Vigilant de Seguretat és una figura oficialment reconeguda, que ha de reunir unes condicions físiques i psíquiques determinades, superar un programa d’estudis específics i aprovar un examen oficial davant del Ministerio del Interior.

Únicament  les Empreses de Seguretat poden realitzar instal•lacions de Sistemes de Seguretat (Alarmes) connectades a una Central Receptora d’Alarmes (CRA) o centre de control. Aquestes han de ser realitzades sempre directament, no subcontractades a intermediaris (excepte altres Empreses de Seguretat autoritzades), i realitzades amb personal de la pròpia plantilla.

La instal•lació  d’ un sistema de seguretat (alarma) ha de respondre a un estudi ajustat a les condicions arquitectòniques i de risc propis de cada entorn. No existeixin solucions Standard vàlides per a tots.

Una bona instal•lació de Seguretat, ha de respondre  a criteris de fiabilitat i vulnerabilitat. El sistema ha de produir una alarma quan aquesta sigui real i, sempre que es produeixi una intrusió, aquesta ha d’esser detectada pel sistema. El sistema ha de ser fàcilment manipulable per l’usuari i no sabotejable per l’intrús.

Com qualsevol sistema, un perfecte funcionament exigeix un bon programa de manteniment. Únicament les Empreses de Seguretat poden realitzar el manteniment dels sistemes de seguretat. Per molt sofisticats que siguin els sistemes, algunes tasques d’aquest manteniment només es poden realitzar en forma presencial. El bon manteniment evita averies i problemes.

L’eficàcia del sistema, només es completa quan es connecta a un servei de Central Receptora d’ Alarmes. Aquestes son les úniques autoritzades per transmetre senyals d’alarma als Serveis de Policia, prèvia verificació de les senyales rebudes; verificació que pot ser realitzada per mitjans tècnics o humans, sempre de la Central Receptora. La transmissió de falses alarmes està penalitzada per la Llei.

Les Empreses de Seguretat estan obligades per llei, a subscriure i mantenir vigent una Pòlissa de Responsabilitat Civil, i dipositar, a disposició de les autoritats, un aval monetari per a respondre de les seves actuacions.

ACAES  com Associació Catalana d’Empreses de Seguretat, vetlla pels interessos col•lectius del sector i imposa als seus associats el compliment d'un Codi Deontològic. Les empreses de Seguretat respecten els seus drets.