Objectius

ACAES té com a  objectius:

a)  Coordinar l’acció de les empreses que tenen la seva  activitat al sector de la seguretat privada, per a la defensa dels  seus interessos.

b) Dotar a l’empresari  associat d’un instrument  vàlid  a fi de poder participar en l’elaboració de la política  general, en els aspectes  industrials, laboral, econòmic, fiscal, mercantil, social i de cultura, convertint-se en un instrument vàlid respecte als òrgans de decisió política, econòmica i social, i contribuint així a la consecució d’un major equilibri social i econòmic.

c) Col•laborar amb les Administracions Públiques i altres Entitats en l’elaboració  de les disposicions i normes encaminades a fomentar el desenvolupament, investigació i millora d’equips, mètodes i sistemes de seguretat.

d) Assegurar el diàleg permanent i constructiu amb les diferents agrupacions de treballadors a fi d’aconseguir una fecunda convivència al si de l’empresa i de la societat.

e) Qualsevol altre d’interès que l’evolució  de les circumstàncies i de les preocupacions dels membres d’ACAES facin aconsellable incorporar i  quants altres  acordi l’Assemblea General.