Política de protecció de dades de caràcter personal del web d’ACAES

En compliment de la legislació de protecció de dades personals, informem del següent:

ACAES garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

La L.O.P.D. en els seus articles 15 a  17 estableix una sèrie de drets que els responsables dels fitxers han de respectar. Els interessats tenen dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, a rectificar les dades quan no siguin exactes, a cancel·lar-les en determinades circumstàncies i a oposar-se al tractament de les seves dades, dirigint-se a ACAES per a tal finalitat.

Per tal de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal i, per tant amb la finalitat de protegir la seva intimitat i privacitat, les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de l'Associació Catalana d'Empreses de Seguretat (ACAES), c / Viladomat 174, 08015 Barcelona, que ha estat degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades. Les seves dades personals seran utilitzades únicament per a la gestió de les activitats pròpies de ACAES.